‹ Back

Service Voorwaarden

Leest u voor gebruik deze voorwaarden door. Zodra u de Service in gebruik neemt, gaat u expliciet accoord met de volgende voorwaarden.

1. TOEPASSELIJKHEID

Deze Algemene Voorwaarden tezamen met de privacyverklaring (collectief: de 'Service Voorwaarden') bepalen uw gebruik van de It´s My Life Service, applicatie of website en andere gerelateerde services (collectief 'Service'), zoals gehanteerd door Traxmeet Ltd., hun dochteronderneming of vennoten of leveranciers ("Traxmeet").

Houdt u er rekening mee dat u niet van de Service gebruik mag maken indien u niet accoord gaat met de Service Voorwaarden.

2. GEBRUIK VAN DE SERVICE

Met de Service kunt u de trainingen volgen en delen door middel van de bewegingsmeter en de bijbehorende applicatie.

Bij het in gebruik nemen van de Service begrijpt u- en gaat u accoord met het volgende:

3. REGISTRATIE

Om de Service te gebruiken is registratie noodzakelijk. U gaat ermee accoord eerlijke en volledige informatie te verschaffen bij de registratie voor de Service en u gaat ermee accoord deze informatie bijgewerkt te houden. Het verstrekken van misleidende informatie over uw identiteit is strafbaar.

Wanneer u zich registreert, maakt u een gebruikersnaam en wachtwoord aan. U (en indien u minderjarig bent, uw ouders of voogd) bent persoonlijk verantwoordelijk voor al het gebruik van de Service met gebruik van uw gebruikersnaam en wachtwoord. U stemt toe in de zorgvuldige bescherming van uw gebruikersnaam en wachtwoord tegen misbruik door derden en u licht Traxmeet onmiddellijk in wanneer er sprake is van misbruik.

Indien u niet langer gebruik wenst te maken van de Service kunt u uw registratie beëindigen. Na beëindiging heeft u niet langer toegang tot de Service. Traxmeet heeft het recht uw Serviceregistratie te beëindigen of uw toegang gedeeltelijk te beperken wanneer er aanwijzingen zijn dat u de Service heeft geschonden.

Met inachtneming van de privacyverklaring, is Traxmeet, na beëindiging van uw registratie, niet verantwoordelijk voor het verwijderen van de Service van gegevens die u heeft ingevoerd.

Na het verwijderen van gegevens van de Service door u of door Traxmeet, kan het zijn dat er rest-gegevens achterblijven in het systeem of dat er nog kopieën zijn achtergebleven in de Service.

4. RECHTEN VOOR GEBRUIK VAN DE SERVICE EN GERELATEERDE INHOUD

Het copyright © op de Service en de web-gedreven applicatie zijn geregistreerd door Traxmeet Ltd.(of respectievelijk Traxmeet’s leveranciers en derde partijen).

Alleen indien expliciet vermeld, worden er geen rechten verleend. Vermenigvuldiging, (door)sturen, distributie of opslag van een deel of het geheel van de inhoud in welke vorm dan ook zonder schriftelijke toestemming van Traxmeet is niet toegestaan, behalve indien in overeenstemming met de volgende voorwaarden:

Traxmeet geeft u toestemming voor het gebruik van de Service op uw eigen computer of op soortgelijke apparatuur indoen toepasselijk, het downloaden van de resultaten van de Service, het printen van kopieën van uitreksels uitsluitend voor persoonlijk gebruik en niet voor verstrekking aan derden zonder schriftelijke toestemming van Traxmeet.

De Service en de inhoud daarvan zijn alleen bedoeld voor persoonlijk gebruik en voor niet-commerciële doeleinden, zulks met inachtneming van deze Service Voorwaarden en het toepasselijk recht.

Nota bene: op individuele applicaties, documenten en/of service, verstrekt op de website als onderdeel van de Service, kunnen aanvullende voorwaarden van kracht zijn, zoals een eindgebruiker software overeenkomst, aangegeven in verband met de applicaties, documenten en/of services.

De Service kan alleen in bepaalde landen en in geselecteerde talen worden aangeboden. De Service kan afhankelijk zijn van een netwerk. Neem contact op met uw netwerk service aanbieder voor meer informatie.

Traxmeet behoudt zich het recht voor om naar eigen oordeel veranderingen, verbeteringen en wijzigingen aan te brengen in de Service. Het kan zijn dat de Service tijdens onderhoud en op bepaalde momenten niet beschikbaar is. Ook kan Traxmeet naar eigen oordeel beslissen om de Service geheel of gedeeltelijk stop te zetten. Indien dat het geval is zult u voorafgaand een aankondiging ontvangen.

5. MOGELIJKE EXTRA KOSTEN IN VERBAND MET DE SERVICE

Sommige delen van de service kunnen apart in rekening worden gebracht. Indien dit van toepassing is ontvangt u hierover apart aankondiging.

Gebruik van mobiele en/of internet service in verband met uw netwerk van bijvoorbeeld een telecommunicatie aanbieder, kan extra kosten met zich meebrengen indien u niet beschikt over ongelimiteerd gebruik van SMS, MMS,WAP browsing en andere services die gebruik maken van (mobiel) data verkeer. Traxmeet aanvaardt geen verantwoordlijkheid voor de betaling van dergelijke kosten. Uw leverancier in dezen is in ieder opzicht en alleen verantwoordelijk voor de dienst die hij u levert.

6. LINKEN NAAR WEBSITES VAN DERDEN

Om de toegang voor u eenvoudiger te maken kan Traxmeet links plaatsen naar Internetsites in bezit van of in gebruik van derden. Als u een dergelijke link naar een site van een derde partij opent, zijn daarmee de gebruiksregels en voorwaarden van kracht die specifiek gelden voor die site.

U gaat ermee accoord dat Traxmeet geen controle heeft over de inhoud van een dergelijke site en dus geen verantwoordelijkheid aanvaardt voor gegevens die gemaakt zijn voor- of gepubliceerd zijn op sites van derden. Een link naar een website die niet van Traxmeet is impliceert niet dat Traxmeet instemt met de inhoud, de service of de dienst van de derde partij. Daarbij mogen gebruikers binnen de Service links plaatsen naar gegevens die niet op een andere manier zijn ingevoerd in de Service. U gaat er mee accoord dat Traxmeet in geen enkel opzicht verantwoordelijk en/of aansprakelijk is voor dergelijke links.

7. UW TERUGKOPPELING EN INZENDINGEN

Binnen de Service is het mogelijk om een actieve bijdrage te leveren. Door het invoeren van inhoud, informatie of een terugkoppeling ('materiaal') op een van de servers van Traxmeet, bijvoorbeeld via e-mail of direct op de site, gaat u er mee accoord dat:

(a) het materiaal geen zaken beval dat: onwettig is, inbruik maakt op iemand’s recht op privacy of op het recht tot publiceren, ongehoord, krenkend of lasterlijk is. Tevens dient het materiaal afgestemd te zijn op het mondiale karakter van het Internet. U gaat ermee accoord zich te houden aan de geldende regels betreffende online gedrag en acceptabel materiaal; (b) u zult er alle moeite voor doen om in te voeren materiaal te scannen op virussen en andere schadelijke elementen en deze te verwijderen, alvorens gegevens te verzenden; (c) u de eigenaar bent van de gegevens en het onbeperkte recht heeft de gegevens aan Traxmeet te sturen. U geeft Traxmeet het recht om de gegevens wereldwijd, onherroepelijk, onbegrensd, non-exclusief, vrij van rechten en aanwijsbare gebruiksovereenkomsten,te reproduceren en te laten reproduceren, te veranderen en te laten veranderen, publiekelijk te tonen en gereproduceerde- of veranderde kopieën te verspreiden. Traxmeet mag de gegevens of concepten daarvan in haar producten opnemen zonder daarvoor verantwoording schuldig of aansprakelijk te zijn. (d) uw gebruik van de site de veiligheid of integriteit van de computersystemen, netwerken, websites en servers van Traxmeet niet in gevaar brengt door indringers toe te staan virussen of andere bedreigingen te plaatsen, onevenredig of onredelijk grote bestanden op de site of in de infratsructuur te plaatsen of door computerprogramma’s, bestanden of apparaten te gebruiken die schade toebrengen aan - of storingen veroorzaken op de Service. (e) U accepteert geen actie te ondernemen tegen Traxmeet in verband met het materiaal dat u overlegt en u stemt ermee in Traxmeet schadeloos te stellen als een derde partij actie onderneemt tegen Traxmeet in verband met het materiaal dat u heeft overlegd.

Traxmeet kan en zal het materiaal geplaatst door gebruikers op haar dienst niet controleren en is niet verantwoordelijk voor dergelijk materiaal. Traxmeet kan naar eigen oordeel te allen tijde het materiaal dat u of een ander heeft overlegd controleren, aanpassen of verwijderen.

8. SCHENDING VAN DE SERVICE VOORWAARDEN

Indien Traxmeet naar eigen oordeel van mening is dat u onze Voorwaarden op welke manier dan ook schendt, zal Traxmeet de actie ondernemen die ze naar eigen oordeel passend vindt om u aan te spreken op de schending, inclusief de onbeperkte ontzegging van toegang en het nemen van juridische stappen naar een bevoegde instantie of rechter.

Traxmeet heeft het specifiek recht om te allen tijde, naar eigen oordeel en zonder voorafgaande waarschuwing uw rechten op het gebruik van de Service te beëindigen, in het bijzonder als u de Voorwaarden schendt of voor onwettig gebruik van de Service of op een wijze die Traxmeet onbehoorlijk acht, bijvoorbeeld voor commercieel gebruik of indien Traxmeet uitzonderlijk veel verkeer constateert tussen de website en een bepaald IP-adres.

9. PRIVACY EN GEGEVENSBESCHERMING

Houdt u er rekening mee dat, in aanvulling op deze Algemene Voorwaarden, de privacyverklaring van toepassing is op uw gebruik van de Service. Traxmeet zal uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken tenzij u dat aangeeft of tenzij Traxmeet daartoe wettelijk verplicht is. Leest u de privacyverklaring aandachtig door alvorens u gebruik maakt van de Service.

Door accord te gaan met deze Algemene Voorwaarden gaat u accoord met en geeft u instemming voor de bepalingen en garanties als onderstaand beschreven

U stemt in met het door Traxmeet verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw persoonsgegevens van het type en voor het beperkte gebruik als beschreven in deze Algemene Voorwaarden, voor de informatie verstrekt in verband met uw registratie, aankoop of anderszins in verband met de Service (incusief eventuele commentaren, meningen, voorkeuren of andere gegevens die u aan Traxmeet heeft verstrekt) en in de privacyverklaring. U erkent het feit dat Traxmeet’s vermogen om de Service aan te bieden afhangt van het van kracht blijven van uw toestemming.

Uw naam, gebruikersnaam, gewicht, lengte, geslacht, leeftijd en e-mail adres zullen worden opgeslagen door Traxmeet. Uw gewicht, lengte, leeftijd en geslacht worden gevraagd voor het inschakelen van de schatting van het energieverbruik in de trainingen en voor het verstrekken van informatie over relevante anonieme trainingsprestaties in vergelijking met andere gebruikers. U kunt ervoor kiezen deze informatie niet te verstrekken. De trainingen die u heeft gepubliceerd en gedeeld in de Service zullen beschikbaar zijn voor anderen in de Service, totdat u deze hebt verwijderd of deze privé heeft gemaakt. Als u besluit uw trainingen openbaar te maken dan gaat u ermee accoord dat Traxmeet de trainingen kan weergegeven op haar websites en op de websites van samenwerkende partijen zonder dat er apart toestemming van u vereist is.

Door accoord te gaan met de Algemene Voorwaarden van deze Service, geeft u toestemming tot het verzamelen en het gebruik van uw locatiegegevens en trainingen en, na uw uitdrukkelijke toestemming, tot het publiceren en delen van deze locatiegegevens en workouts in de Service zoals beschreven in deze Algemene Voorwaarden en in de privacyverklaring.

10. CONTACTINFORMATIE

Traxmeet Ltd. Ahventie 4 a 21, 02170 Espoo, Finland.

11. GEEN GARANTIES

DE SERVICE WORDT GELEVERD IN DE HUIDIGE STAAT EN ZOALS NU BESCHIKBAAR. TRAXMEET GARANDEERT NIET DAT HET GEBRUIK VAN - EN DE APPLICATIES OP DE SERVICE ONGESTOORD, FOUTLOOS EN VIRUSVRIJ ZIJN. TRAXMEET BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR DE SERVICE EN DE INHOUD TE ALLEN TIJDe TE HERZIEN OF IN TE TREKKEN. ER WORDEN GEEN ENKELE UITDRUKKELIJKE- OF STILZWIJGENDE GARANTIES GEGEVEN, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, HET EIGENDOMSRECHT OF DE GARANTIE VAN NIET-INBREUK OF STILZWIJGENDE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, VOOR DE BESCHIKBAARHEID VAN-, DE CORRECTHEID VAN-, DE BETROUWBAARHEID VAN-, DE GEGEVENS OP- EN DE INHOUD VAN DE SERVICE.

12. BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

BEHALVE IN GEVAL VAN AANSPRAKELIJKHEID DOOR OVERLIJDEN OF PERSOONLIJK LETSEL ALS GEVOLG VAN GROVE NALATIGHEID OF OPZETTELIJK MISBRUIK, IS TRAXMEET NIET AANSPRAKELIJK VOOR DIRECTE- , INDIRECTE- , INCIDENTELE- , BIJZONDERE- , OF GEVOLGSCHADE, WINSTVERLIES, BEDRIJFSSCHADE ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DE SERVICE, ZELFS ALS TRAXMEET IS GEÏNFORMEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN EEN DERGELIJKE SCHADE. SOMMIGE JURISDICTIES STAAN DE UITSLUITING VAN BEPAALDE GARANTIES OF VAN BEPERTKE AANSPRAKELIJKHEID NIET TOE, DUS KAN HET ZIJN DAT BOVENSTAANDE BEPERKINGEN OF UITSLUITINGEN NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN. DE AANSPRAKELIJKHEID VAN TRAXMEET IS IN ZULKE GEVALLEN BEPERKT TOT HET MAXIMAAL VOLGENS DE WET TOEGESTANE.

13. INTELLECTUEEL EIGENDOM

De Service en de gerelateerde software worden beschermd door de internationale auteurswet en hierbij bent u op de hoogte van het feit dat het auteursrecht bij Traxmeet ligt. Behoudens de Algemene Voorwaarden behoudt Traxmeet alle rechten, eigendommen en belangen in de Service en in alle producten, software en andere bezittingen die Traxmeet u levert of die u gebruikt door de Service.

Alle producten en namen die Traxmeet voert zijn handelsmerken of geregistreerde handelsnamen van Traxmeet. Andere namen van producten of bedrijven op de site kunnen handelsmerken of handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaren. Uw toegang tot de site mag niet worden opgevat als de uitdrukkelijke- of stilzwijgende toestemming op- of vergunning voor het recht op het gebruik van welk merk dan ook op de site, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Traxmeet of van de derde partij die de eigenaar er van is.

14. SCHADELOOSSTELLING

U gaat er mee accoord dat u Traxmeet weert tegen- en schadeloos stelt van alle vorderingen, aansprakelijkheid, aanslagen, verliezen, kosten of schade voortvloeiend uit- of als gevolg van uw 1) schending van de Algemene Voorwaarden, 2) inbreuk of overtreding van het intellectueel eigendomsrecht, andere rechten of de privacy van derden, 3) misbruik van de Service door derden als gevolg van het uitblijven van uw kant van redelijke maatregelen om uw gebruiksnaam en uw wachtwoord te beschermen tegen misbruik.

15. BEVOEGDHEID EN GESCHILLEN

De ongeldigheid van een van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden of in andere toepasselijke voorwaarden en aanwijzingen heeft geen effect op de geldigheid van de overige bepalingen. De ongeldige bepaling zal worden vervangen door een geldige bepaling die zoch dichtbij mogelijk staat bij het resultaat en het doel van deze Algemene Voorwaarden of andere toepasselijke voorwaarden en aanwijzingen.

Uw rechten en plichten in het land waar u woont worden door deze Algemene Voorwaarden niet uitgesloten, noch worden ze beperkt.

U gaat ermee accoord zich te houden aan de toepasselijke exportwetten van de VS en andere landen en zult niet, door middel van elektronische- of anderssoortige transmissie, enige vorm van inhoud, software of materialen sturen naar- of beschikbaar stellen voor een bestemming die dergelijke wetten verbiedt.

Tenzij verboden door de toepasselijke wetgeving, zijn op deze Algemene Voorwaarden en andere toepasselijke voorwaarden en aanwijzingen het Fins recht van toepassing.

16. AANPASSING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

Traxmeet behoudt zich het recht voor om te allen tijde deze Algemene Voorwaarden en eventuele voorwaarden en mededelingen die op afzonderlijke documenten en/of diensten die op de Service van toepassing zijn te wijzigen of aan te passen zonder voorafgaande kennisgeving. Traxmeet zal u op de hoogte stellen van dergelijke veranderingen of wijzigingen door een bijgewerkte versie van deze Algemene Voorwaarden en/of andere toepasselijke voorwaarden en mededelingen aan de Service te sturen. Als deze Algemene Voorwaarden worden gewijzigd op een materiële, ongunstige wijze, zal Traxmeet zorgen voor een voorafgaande kennisgeving van dergelijke aanpassing.

U bent verantwoordelijk voor het regelmatig inzien van deze Algemene Voorwaarden en andere toepasselijke voorwaarden en mededelingen. Uw instemming met dergelijke aanpssingen bepaalt of u het gebruik van de Service kunt voortzetten.